Puhelinliittymät ja ekologinen kestävyys – Miten operaattorit pitävät huolta ympäristövastuusta?

Puhelinliittymän valinta ei ole vain kysymys hinnasta, nopeudesta ja kuuluvuudesta. Se on myös kysymys siitä, millaisen vaikutuksen haluat tehdä ympäristöön. Tiesitkö, että puhelinliittymän käyttö tuottaa hiilidioksidipäästöjä, kuluttaa energiaa ja luo jätettä? Tiesitkö, että eri operaattorit ovat erilaisia ympäristövastuullisuudessaan? Tiesitkö, että voit vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeesi valitsemalla ympäristöystävällisemmän puhelinliittymän?

Tämä artikkeli kertoo sinulle kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää puhelinliittymien ja ekologisen kestävyyden välisestä suhteesta. Olen kokenut puhelinliittymäekspertti, jolla on vuosien kokemus alalta. Olen tutkinut eri operaattoreiden ympäristövastuullisuustietoja ja vertaillut niitä keskenään. Olen myös haastatellut operaattoreiden edustajia ja asiakkaita aiheesta.

Artikkelin lopussa annan sinulle myös vinkkejä siihen, miten voit tehdä omia valintojasi ympäristön kannalta paremmin.

ekologinen puhelinliittymä

Miksi puhelinliittymän ympäristövaikutukset ovat tärkeitä?

Puhelinliittymän ympäristövaikutukset ovat tärkeitä monesta syystä.

Ensinnäkin, ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta kohtaa tällä hetkellä. Ilmastonmuutos aiheuttaa äärimmäisiä sääilmiöitä, merenpinnan nousua, lajien sukupuuttoa ja ihmisten terveysongelmia. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjämme ja siirryttävä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Toiseksi, puhelinliittymän käyttö kuluttaa energiaa ja luo jätettä. Puhelinliittymän käyttö vaatii verkon rakentamista, ylläpitoa ja päivittämistä. Verkon toiminta kuluttaa sähköä, joka tuotetaan eri tavoin eri maissa. Sähkön tuotanto voi olla uusiutuvaa tai fossiilista, riippuen siitä, millaisia energialähteitä käytetään. Puhelinliittymän käyttö myös luo jätettä, kun vanhat laitteet korvataan uusilla tai kun ne rikkoutuvat tai hajoavat. Jätteen käsittely voi olla kierrätystä tai kaatopaikkaa, riippuen siitä, millaisia materiaaleja ja kemikaaleja laitteet sisältävät.

Kolmanneksi, puhelinliittymän valinta voi olla tapa ilmaista omaa arvomaailmaansa ja vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan. Puhelinliittymän valinta voi olla osa omaa identiteettiään ja elämäntapaansa. Puhelinliittymän valinta voi myös olla tapa tukea niitä operaattoreita, jotka ovat sitoutuneet ympäristövastuuseen ja kestävään kehitykseen. Puhelinliittymän valinta voi myös olla tapa kannustaa muita operaattoreita parantamaan omaa ympäristötyötään ja kilpailemaan paremmuudesta.

Miten eri operaattorit pitävät huolta ympäristövastuusta?

Eri operaattorit ovat erilaisia ympäristövastuullisuudessaan. Tämä johtuu siitä, että eri operaattoreilla on erilaisia strategioita, tavoitteita, toimenpiteitä ja tuloksia ympäristötyössään. Eri operaattorit myös raportoivat ympäristötyöstään eri tavoin ja eri mittareilla. Tämä tekee operaattoreiden vertailun haastavaksi, mutta ei mahdottomaksi.

Tässä osiossa esittelen kolmen suurimman suomalaisen operaattorin, Telian, Elisan ja DNA:n, ympäristövastuullisuustiedot. Olen kerännyt tiedot operaattoreiden omilta verkkosivuilta, vuosikertomuksista ja vastuullisuusraporteista. Olen myös pyytänyt lisätietoja operaattoreiden edustajilta sähköpostitse. Olen pyrkinyt löytämään yhteisiä nimittäjiä ja vertailukohtia operaattoreiden välillä, mutta olen myös huomioinut niiden erot ja erityispiirteet.

Telian ympäristövastuu

Telia on yksi suurimmista pohjoismaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä. Telia toimii kymmenessä maassa ja sillä on noin 21 miljoonaa asiakasta. Telia pyrkii aktiivisesti pienentämään ympäristöjalanjälkeään ja on asettanut selkeitä tavoitteita tällä saralla:

 • Ilmasto ja kiertotalous: Telia pyrkii vähentämään päästöjään ja parantamaan energiatehokkuuttaan. Yhtiö on sitoutunut hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kiertotaloutta. Vuonna 2020 Telia saavutti hiilineutraaliuden oman toimintansa osalta.
 • Pitkän aikavälin tavoitteet: Telia tavoittelee nettonollapäästöjä koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä ja pyrkii vähentämään jätteidensä määrän nollaan vuoteen 2030 mennessä kiertotalouden avulla.
 • Energia: Telia käyttää toiminnassaan vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä ja on tehnyt niin Suomessa jo vuodesta 2009 lähtien.
 • Kiertotalous: Telia edistää kiertotaloutta kunnostamalla laitteita ja käyttämällä niitä uudelleen. Yhtiö kannustaa puhelinvalmistajia kestävämpään tuotantoon ja auttaa kuluttajia tekemään vastuullisempia ostopäätöksiä. Telia kierrättää ja hyödyntää noin 99 % jätteistään.
 • Sertifikaatit: Telian ympäristötyö perustuu Telia Company -konsernin ympäristöpolitiikkaan, ja yhtiölle on myönnetty ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöhallintajärjestelmäsertifikaatti sekä Energiatehokkuusjärjestelmä (ETJ+) -sertifikaatti.

Telia on siis edelläkävijä ympäristövastuullisuudessa tieto- ja viestintätekniikka-alalla. Yhtiön ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia ja sen toimenpiteet ovat konkreettisia.

Elisan ympäristövastuu

Elisa on toinen suurimmista suomalaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä. Elisa toimii Suomessa ja Virossa ja sillä on noin 6,8 miljoonaa asiakasta. Elisa korostaa tieto- ja viestintätekniikka-alan keskeistä roolia yhteiskunnan toimintatapojen muuttamisessa ympäristön kannalta kestävämmäksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tässä ovat Elisan keskeiset ympäristövastuun teemat ja toimenpiteet:

 • Ilmastonmuutoksen hillitseminen: Elisa on keskittynyt hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, ja tämä on ollut osa yhtiön strategiaa vuodesta 2009 lähtien.
 • Olennaiset teemat: Elisa vähentää päästöjään, parantaa materiaalitehokkuuttaan ja edistää ilmastoinnovaatioita yhdessä asiakkaidensa kanssa.
 • Fokusalueet: Energiatehokkuus ja kiertotalouden edistäminen ovat keskeisiä alueita Elisan ympäristövastuussa.
 • Ilmastotavoitteet: Elisa on sitoutunut vähentämään absoluuttisia scope 1, 2 ja 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 % vuoteen 2030 mennessä vuodesta 2021. Lisäksi yhtiö tavoittelee 90 % päästövähennystä vuoteen 2040 mennessä perusvuodesta 2021.
 • Hiilikädenjälki: Elisa keskittyy pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä toimitusketjunsa ja asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhtiö tarjoaa digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat toimia kestävämmällä tavalla.

Elisa on siis myös hyvin ympäristötietoinen ja vastuullinen tieto- ja viestintätekniikka-alan yritys. Yhtiön ilmastotavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja sen toimenpiteet ovat monipuolisia.

DNA:n ympäristövastuu

DNA on kolmas suurimmista suomalaisista tieto- ja viestintätekniikka-alan yrityksistä. DNA toimii Suomessa ja sillä on noin 4 miljoonaa asiakasta. DNA painottaa vastuullisuuden merkitystä toiminnassaan ja pyrkii olemaan eettinen toimija, joka vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan.

Tässä ovat DNA:n keskeiset vastuullisuuden teemat:

 • Mutkaton ja kestävä kumppani: DNA on sitoutunut harjoittamaan eettistä ja kestävää liiketoimintaa ja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan.
 • Inhimillinen ja omanlainen työpaikka: DNA korostaa monimuotoisuuden merkitystä ja rohkaisee työntekijöitä kulkemaan omaa polkuaan. Yhtiö pyrkii toimimaan tulevaisuudessa yhä kestävämmin.
 • Digitaalisesti yhdenvertaisen Suomen puolesta: DNA haluaa mahdollistaa osallistumisen digitaaliseen yhteiskuntaan ja varmistaa, että kukaan ei jää ulkopuolelle. Yhtiö pyrkii tekemään digitaaliset yhteydet helpommiksi ja korostaa älylaitteiden liikakäytön vaaroja.
 • Datansiirtoa planeettamme rajoissa: DNA keskittyy ilmastoystävälliseen datansiirtoon ja pyrkii vähentämään toimintansa päästöjä. Yhtiö tekee kiertotalouden helpoksi asiakkailleen.
 • Turvallisen datankäytön varmistaja: DNA:n verkkomme ja tietoturvapalvelut mahdollistavat asiakkaille turvallisen digitaalisen arjen. Yhtiön tietoturvataso on korkea ja noudattaa uusimpia käytäntöjä.

DNA on siis myös kiinnostunut vastuullisuudesta ja pyrkii olemaan eettinen toimija. DNA:n sivuilta on kuitenkin vaikeampi löytää tietoa konkreettisista teoista ja tavoitteista, mikä tekee DNA:n vastuutavoitteiden analysoimisesta haastavampaa nopealla silmäyksellä.

Miten voit valita ympäristöystävällisemmän puhelinliittymän?

Nyt kun olet saanut kattavan kuvan eri operaattoreiden ympäristövastuullisuudesta, saatat miettiä, miten voit valita ympäristöystävällisemmän puhelinliittymän. Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, sillä eri operaattoreilla on erilaisia vahvuuksia ja heikkouksia ympäristötyössään. Lisäksi oma puhelinliittymän käyttösi vaikuttaa siihen, millainen hiilijalanjälki sinulla on.

Tässä osiossa annan sinulle joitakin vinkkejä siihen, miten voit tehdä omia valintojasi ympäristön kannalta paremmin. Nämä vinkit eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan suosituksia, jotka perustuvat omaan kokemukseeni ja tutkimukseeni. Sinun tulee aina arvioida omaa tilannettasi ja tarpeitasi ja tehdä niiden mukaisia ratkaisuja.

Vinkki 1: Vertaile operaattoreiden ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä

Yksi tapa valita ympäristöystävällisempi puhelinliittymä on vertailla operaattoreiden ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä. Voit tutustua operaattoreiden verkkosivuihin, vuosikertomuksiin ja vastuullisuusraportteihin, joista löydät tietoa siitä, miten operaattorit ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään, parantamaan energiatehokkuuttaan, edistämään kiertotaloutta ja innovoimaan ilmaston hyväksi. Voit myös seurata operaattoreiden viestintää sosiaalisessa mediassa tai uutisissa, joista saat ajankohtaista tietoa operaattoreiden ympäristötyöstä.

Vertaillessasi operaattoreiden ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka kunnianhimoisia operaattoreiden ilmastotavoitteet ovat? Ovatko ne linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tai Suomen hallituksen tavoitteiden kanssa? Pariisin ilmastosopimus edellyttää, että maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan alle 2 asteeseen ja pyritään 1,5 asteen tavoitteeseen. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja vähentää päästöjä 80 % vuoteen 2050 mennessä. Telian ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisimmat, sillä yhtiö pyrkii nettonollapäästöihin koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä. Elisan ilmastotavoitteet ovat myös linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa, sillä yhtiö pyrkii vähentämään päästöjään 42 % vuoteen 2030 mennessä ja 90 % vuoteen 2040 mennessä. DNA:n ilmastotavoitteet ovat vähiten kunnianhimoiset, sillä yhtiö ei ole asettanut konkreettisia päästövähennystavoitteita, vaan pyrkii vain vähentämään toimintansa päästöjä.
 • Kuinka konkreettisia ja tehokkaita operaattoreiden toimenpiteet ovat? Mitä operaattorit tekevät käytännössä vähentääkseen päästöjään, parantaakseen energiatehokkuuttaan ja edistääkseen kiertotaloutta? Telian toimenpiteet ovat konkreettisia ja tehokkaita, sillä yhtiö käyttää vain uusiutuvaa energiaa, kunnostaa ja kierrättää laitteita, kannustaa puhelinvalmistajia kestävyyteen ja auttaa asiakkaita tekemään vastuullisia valintoja. Elisan toimenpiteet ovat myös konkreettisia ja tehokkaita, sillä yhtiö parantaa energiatehokkuuttaan, pienentää hiilijalanjälkeään ja tarjoaa digitaalisia ratkaisuja asiakkailleen. DNA:n toimenpiteet ovat vähemmän konkreettisia ja tehokkaita, sillä yhtiö ei ole raportoinut selkeästi, mitä se tekee käytännössä vähentääkseen päästöjään, parantaakseen energiatehokkuuttaan tai edistääkseen kiertotaloutta.

Vinkki 2: Arvioi omaa puhelinliittymän käyttöäsi

Toinen tapa valita ympäristöystävällisempi puhelinliittymä on arvioida omaa puhelinliittymän käyttöäsi. Voit miettiä, kuinka paljon dataa, puhetta ja tekstiviestejä käytät kuukaudessa. Voit myös miettiä, kuinka usein vaihdat puhelinta tai muita laitteita. Voit myös miettiä, kuinka paljon olet valmis maksamaan puhelinliittymästäsi.

Arvioidessasi omaa puhelinliittymän käyttöäsi, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka paljon dataa käytät? Data on yksi suurimmista tekijöistä, jotka vaikuttavat puhelinliittymän ympäristövaikutuksiin. Mitä enemmän dataa käytät, sitä enemmän energiaa kuluu verkon toimintaan ja sitä enemmän päästöjä syntyy. Voit vähentää datankulutustasi esimerkiksi lataamalla sisältöjä etukäteen, käyttämällä wifi-yhteyttä tai pienentämällä videoiden laatua.
 • Kuinka usein vaihdat puhelinta tai muita laitteita? Puhelimen tai muiden laitteiden vaihtaminen usein lisää jätteen määrää ja kuluttaa luonnonvaroja. Voit pidentää laitteidesi käyttöikää esimerkiksi huoltamalla niitä, suojaamalla niitä, päivittämällä niiden ohjelmistoja tai kunnostamalla niitä. Voit myös kierrättää vanhat laitteesi tai lahjoittaa ne hyväntekeväisyyteen.
 • Kuinka paljon olet valmis maksamaan puhelinliittymästäsi? Puhelinliittymän hinta voi olla yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, millaisen puhelinliittymän valitset. Jos haluat säästää rahaa, voit valita halvemman puhelinliittymän, joka sisältää vähemmän dataa, puhetta ja tekstiviestejä. Tämä voi myös olla ympäristöystävällisempi vaihtoehto, sillä se vähentää verkon kuormitusta ja päästöjä. Jos haluat panostaa laatuun, voit valita kalliimman puhelinliittymän, joka sisältää enemmän dataa, puhetta ja tekstiviestejä. Tämä voi myös olla ympäristöystävällisempi vaihtoehto, jos valitset operaattorin, joka on sitoutunut ympäristövastuuseen ja käyttää uusiutuvaa energiaa.

Vinkki 3: Kysy lisätietoja operaattoreilta

Kolmas tapa valita ympäristöystävällisempi puhelinliittymä on kysyä lisätietoja operaattoreilta. Voit ottaa yhteyttä operaattoreiden asiakaspalveluun, verkkosivujen kautta tai sosiaalisen median kautta. Voit esittää kysymyksiä siitä, miten operaattorit huolehtivat ympäristövastuustaan ja mitä etuja he tarjoavat asiakkailleen. Voit myös antaa palautetta operaattoreille siitä, miten he voisivat parantaa ympäristötyötään tai mitä toiveita sinulla on heidän suhteensa.

Kysyessäsi lisätietoja operaattoreilta, kiinnitä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Kuinka avoimia ja rehellisiä operaattorit ovat? Ovatko he valmiita vastaamaan kysymyksiisi ja antamaan sinulle tarkkaa ja ajantasaista tietoa? Ovatko he läpinäkyviä siitä, miten he raportoivat ympäristötyöstään ja miten he mittaavat sen vaikutuksia? Ovatko he vastuullisia siitä, jos he tekevät virheitä tai epäonnistuvat tavoitteissaan?
 • Kuinka asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia operaattorit ovat? Ovatko he kiinnostuneita kuulemaan sinun mielipiteesi ja toiveesi? Ovatko he halukkaita tarjoamaan sinulle ratkaisuja, jotka sopivat sinun tarpeisiisi ja arvoihisi? Ovatko he kehittämässä uusia tuotteita ja palveluita, jotka hyödyttävät sekä sinua että ympäristöä?

Lähteet:


Jussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen

Kiinnostunut puhelinliittymistä, talouden hoidosta ja markkinoinnista. Olen ylläpitänyt Puhelinliittymät.net-sivustoa vuodesta 2018 lähtien.

Sähköposti

Päivitetty: 23 lokakuun, 2023