5G terveysriskit ja turvallisuus: 5G-liittymät aiheuttavat pelkoa ja salaliittoteorioita

5G puhelinliittymä on viidennen sukupolven matkaviestinteknologia, joka lupaa huippunopeita datayhteyksiä, pieniä viiveitä ja suurta luotettavuutta. 5G mahdollistaa monia uusia sovelluksia, kuten esineiden internetin, itseohjautuvat autot, virtuaalitodellisuuden ja teollisuusautomaation. 5G on siis tulevaisuuden teknologia, joka voi muuttaa yhteiskuntaa ja elämäntapaa monin tavoin.

5G turvallisuus

Mutta onko 5G turvallinen? Onko 5G-säteily vaarallista terveydelle? Mitä oireita 5G-säteily voi aiheuttaa? Miksi jotkut ihmiset vastustavat 5G-verkkojen rakentamista ja levittämistä? Mitä salaliittoteorioita 5G:stä liikkuu somessa ja mediassa? Näihin kysymyksiin yritämme vastata tässä artikkelissa, jossa käymme läpi 5G:n terveysvaikutuksia ja turvallisuutta sekä niitä koskevia väitteitä ja tutkimuksia.

Olemme puhelinliittymien asiantuntijoita, jotka ovat seuranneet 5G:n kehitystä ja käyttöönottoa Suomessa ja maailmalla. Olemme myös vertailleet eri operaattoreiden 5G-liittymiä ja niiden hintoja ja ominaisuuksia. Jos haluat löytää itsellesi sopivan ja edullisen 5G-liittymän, voit käyttää ilmaista vertailupalveluamme täällä.

Mitä on 5G-säteily?

Säteily on laaja käsite, joka tarkoittaa energian siirtymistä avaruudessa. Säteily voidaan jakaa kahteen päätyyppiin:

 1. ionisoivaan ja
 2. ionisoimattomaan säteilyyn

Ionisoiva säteily on sellaista säteilyä, jolla on niin paljon energiaa, että se voi irrottaa elektroneja atomeista tai molekyyleistä. Tällöin syntyy ioneja eli sähköisesti varautuneita hiukkasia. Ionisoiva säteily voi aiheuttaa soluvaurioita ja DNA-muutoksia, jotka voivat johtaa syöpään tai muihin sairauksiin. Ionisoivaa säteilyä ovat esimerkiksi röntgen- ja gammasäteily.

Ionisoimaton säteily on sellaista säteilyä, jolla ei ole tarpeeksi energiaa ionisoimaan ainetta. Ionisoimaton säteily voi kuitenkin vaikuttaa aineen lämpötilaan tai molekyylien värähtelyyn. Ionisoimatonta säteilyä ovat esimerkiksi näkyvä valo, infrapunasäteily, mikroaallot ja radiotaajuinen säteily.

Radiotaajuinen säteily on ionisoimatonta sähkömagneettista säteilyä, jota käytetään langattomassa viestinnässä. Radiotaajuinen säteily kattaa laajan taajuusalueen, joka ulottuu noin 3 kilohertsistä (kHz) yli 300 gigahertsiin (GHz). Taajuus kertoo, kuinka monta kertaa sekunnissa sähkömagneettinen aalto värähtelee. Mitä korkeampi taajuus, sitä enemmän energiaa aallolla on.

Puhelinliittymien säteily

Matkapuhelinverkot käyttävät radiotaajuisia aaltoja siirtämään tietoa puhelimien ja tukiasemien välillä.

Eri sukupolvien matkapuhelinverkot ovat käyttäneet eri taajuusalueita radiotaajuisen säteilyn spektristä.

Esimerkiksi:

 1. 2G-verkot käyttivät 900 ja 1800 megahertsin (MHz) taajuuksia
 2. 3G-verkot käyttivät 2100 MHz taajuutta
 3. 4G-verkot käyttävät 800, 1800 ja 2600 MHz taajuuksia.

5G-verkko on uusin matkapuhelinverkon sukupolvi, joka käyttää aiempia verkkoja korkeampia taajuuksia. Suomessa 5G-verkko toimii aluksi 3,5 GHz taajuusalueella, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus ottaa käyttöön myös niin sanottuja millimetriaaltoja eli yli 24 GHz taajuuksia.

Millimetriaallot ovat radiotaajuisen säteilyn korkeimpia taajuuksia, jotka mahdollistavat suuren tiedonsiirtonopeuden ja pienet viiveet.

Millimetriaallot eivät kuitenkaan kanna kauas eivätkä läpäise hyvin esteitä, kuten seiniä tai puita. Siksi niitä varten tarvitaan tiheämpi tukiasemaverkko kuin aiemmissa sukupolvissa.

Onko 5G-säteily vaarallista?

Radiotaajuinen säteily on ionisoimatonta säteilyä, eli se ei aiheuta ionisaatiota eli sähköistä varautumista aineessa. Tämä tarkoittaa, että radiotaajuinen säteily ei voi aiheuttaa soluvaurioita tai DNA-muutoksia samalla tavalla kuin ionisoiva säteily.

Radiotaajuinen säteily voi kuitenkin vaikuttaa kudosten lämpötilaan, jos sen teho on riittävän suuri. Tämä johtuu siitä, että radiotaajuinen säteily saa molekyylit värähtelemään nopeammin, mikä nostaa lämpöenergiaa.

Radiotaajuinen säteily voi siis aiheuttaa terveyshaittoja vain, jos se lämmittää kudoksia enemmän kuin normaali aineenvaihdunta. Tämän estämiseksi on olemassa kansainvälisiä ohjeita ja raja-arvoja radiotaajuisen säteilyn altistukselle. Nämä raja-arvot perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ne sisältävät turvamarginaalin, joka huomioi mahdolliset epävarmuudet ja yksilölliset erot. Raja-arvot ovat samat kaikille taajuuksille, joita käytetään matkapuhelinverkoissa, mukaan lukien 5G.

Suomessa radiotaajuisen säteilyn altistuksen raja-arvot ovat samat kuin Euroopan unionissa ja ne noudattavat kansainvälisen säteilysuojelukomission (ICNIRP) suosituksia. Raja-arvot koskevat sekä yleisön että työntekijöiden altistumista. Raja-arvojen noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), joka tekee myös mittauksia ja arviointeja eri tilanteissa.

STUK:n mukaan Suomessa ei ole syytä epäillä 5G-verkkojen turvallisuutta. STUK on tehnyt mittauksia eri puolilla Suomea ja todennut, että radiotaajuisen säteilyn altistustasot ovat hyvin alhaisia verrattuna raja-arvoihin. Esimerkiksi Helsingissä tehdyissä mittauksissa havaittiin, että 5G-tukiasemien lisääminen ei kasvattanut altistusta merkittävästi. Altistustasot olivat tyypillisesti alle prosentin raja-arvoista.

STUK:n mukaan ei ole myöskään tieteellistä näyttöä siitä, että radiotaajuisen säteilyn altistus raja-arvojen alapu

STUK:n mukaan ei ole myöskään tieteellistä näyttöä siitä, että radiotaajuisen säteilyn altistus raja-arvojen alapuolella olisi haitallisia vaikutuksia terveydelle. STUK toteaa, että radiotaajuisen säteilyn biologiset vaikutukset ovat pääosin lämpövaikutuksia, jotka eivät johda pysyviin muutoksiin elimistössä. STUK myös huomauttaa, että 5G-verkkojen käyttämät taajuudet eivät ole uusia, vaan niitä on käytetty aiemmin muun muassa tutkissa, satelliittiviestinnässä ja lääketieteessä.

STUK:n kanta perustuu laajaan ja luotettavaan tutkimusnäyttöön, jota on kerätty ja arvioitu kansainvälisesti. STUK seuraa jatkuvasti uusia tutkimuksia ja päivittää tarvittaessa ohjeitaan ja raja-arvojaan. STUK on myös osallistunut useisiin kansainvälisiin hankkeisiin, joissa on tutkittu 5G:n terveysvaikutuksia ja turvallisuutta.

Mitä oireita 5G-säteily voi aiheuttaa?

Vaikka radiotaajuisen säteilyn altistus ei ylitä raja-arvoja, jotkut ihmiset saattavat kokea oireita, jotka he liittävät säteilyyn. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi päänsärky, väsymys, huimaus, pahoinvointi, unihäiriöt, sydämentykytys, ihottuma tai kipu. Nämä oireet ovat kuitenkin hyvin yleisiä ja voivat johtua monista muista syistä kuin säteilyaltistuksesta.

Oireiden ja säteilyaltistuksen välillä ei ole todettu syy-seuraussuhdetta tieteellisissä tutkimuksissa. Oireet voivat johtua esimerkiksi stressistä, ahdistuksesta, pelosta tai odotuksista, jotka liittyvät säteilyyn. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä sähköyliherkkyys tai idiopaattinen ympäristöherkkyys. Sähköyliherkkyyden syitä ja mekanismeja ei tunneta tarkasti, mutta se ei ole todettu johtuvan objektiivisesta säteilyaltistuksesta.

Sähköyliherkkyyttä kokevat ihmiset voivat kärsiä vakavista oireista ja heidän elämänlaatunsa voi heikentyä merkittävästi. Siksi he tarvitsevat ymmärrystä ja tukea tilanteensa parantamiseksi. Sähköyliherkkyyden hoito perustuu oireiden lievittämiseen ja elämänhallinnan parantamiseen. Sähköyliherkkyyden hoidossa ei ole hyötyä säteilyaltistuksen vähentämisestä raja-arvojen alapuolella.

Miksi 5G aiheuttaa pelkoa ja salaliittoteorioita?

5G on uusi teknologia, joka herättää uteliaisuutta, innostusta ja odotuksia, mutta myös epäilyjä, huolia ja pelkoja. 5G:n pelko voi johtua esimerkiksi seuraavista tekijöistä:

 • 5G käyttää korkeampia taajuuksia kuin aiemmat verkot, mikä voi antaa vaikutelman, että säteily on voimakkaampaa tai vaarallisempaa.
 • 5G vaatii tiheämmän tukiasemaverkon kuin aiemmat verkot, mikä voi lisätä altistumisen näkyvyyttä ja kokemusta.
 • 5G on osa laajempaa teknologista kehitystä, joka voi aiheuttaa ahdistusta, epävarmuutta tai vastarintaa muutokselle.
 • 5G on yhteydessä moniin muihin teknologioihin, kuten esineiden internetiin, tekoälyyn ja bioteknologiaan, jotka voivat herättää eettisiä, poliittisia tai sosiaalisia kysymyksiä.
 • 5G on osa globaalia kilpailua ja valtapeliä, jossa eri maat ja yritykset pyrkivät saamaan etulyöntiaseman teknologian hallinnassa ja hyödyntämisessä.

5G:n pelko voi myös ruokkia ja ruokkia salaliittoteorioita, jotka väittävät, että 5G on osa jonkinlaista salajuonta tai suunnitelmaa, jolla pyritään vahingoittamaan ihmisiä tai kontrolloimaan heitä. Tällaisia salaliittoteorioita ovat esimerkiksi:

 • 5G aiheuttaa syöpää, hedelmättömyyttä, autismia tai muita sairauksia.
 • 5G aiheuttaa koronaviruksen leviämisen tai pahentaa sen oireita.
 • 5G on osa Kiinan tai Yhdysvaltojen vakoilu- tai hyökkäysoperaatiota.
 • 5G on osa uuden maailmanjärjestyksen tai Illuminatin agendaa.
 • 5G on osa ihmisten mikrosirutusta tai mielenhallintaa.

Nämä salaliittoteoriat ovat kuitenkin perusteettomia ja vailla tieteellistä näyttöä. Ne perustuvat usein virheellisiin, vääristeltyihin tai valikoituihin tietoihin, jotka eivät kestä kriittistä tarkastelua. Ne myös hyödyntävät ihmisten tunteita, kuten pelkoa, vihaa tai epäluuloa, jotka voivat estää rationaalisen ajattelun ja arvioinnin. Ne myös leviävät helposti sosiaalisessa mediassa ja internetissä, jossa niitä ei aina voida tarkistaa tai haastaa.

Salaliittoteoriat voivat olla haitallisia sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Ne voivat aiheuttaa turhaa ahdistusta, stressiä ja masennusta niille, jotka niihin uskovat. Ne voivat myös johtaa väkivaltaisiin tai laittomiin tekoihin, kuten 5G-tukiasemien tuhoamiseen tai häirintään. Ne voivat myös heikentää luottamusta viranomaisiin, asiantuntijoihin ja tiedeyhteisöön, jotka pyrkivät suojelemaan ihmisten terveyttä ja turvallisuutta.

Usein kysytyt kysymykset 5G:stä ja terveydestä

Tässä osiossa vastaamme joitakin yleisiä kysymyksiä, joita ihmisillä saattaa olla 5G:stä ja sen terveysvaikutuksista.

Mitä eroa on 5G:llä ja aiemmilla matkapuhelinverkoilla?

5G on viidennen sukupolven matkaviestinteknologia, joka tarjoaa aiempia verkkoja nopeampia, luotettavampia ja monipuolisempia langattomia yhteyksiä. 5G käyttää aiempia verkkoja korkeampia taajuuksia, jotka mahdollistavat suuren tiedonsiirtonopeuden ja pienet viiveet. 5G vaatii myös tiheämmän tukiasemaverkon kuin aiemmat verkot, koska korkeat taajuudet eivät kanna kauas eivätkä läpäise hyvin esteitä.

Onko 5G-säteily erilaista kuin muu radiotaajuinen säteily?

5G-säteily on samaa radiotaajuista säteilyä kuin muukin langaton viestintä, kuten radio, televisio, wifi ja aiemmat matkapuhelinverkot. Radiotaajuinen säteily on ionisoimatonta sähkömagneettista säteilyä, eli se ei aiheuta ionisaatiota eli sähköistä varautumista aineessa. Radiotaajuinen säteily voi vaikuttaa kudosten lämpötilaan, jos sen teho on riittävän suuri. Tämän estämiseksi on olemassa raja-arvoja radiotaajuisen säteilyn altistukselle, jotka ovat samat kaikille taajuuksille, joita käytetään matkapuhelinverkoissa.

Onko 5G-säteily turvallista?

Kyllä, 5G-säteily on turvallista, kunhan altistus pysyy raja-arvojen alapuolella. Raja-arvot perustuvat tieteelliseen tutkimukseen ja ne sisältävät turvamarginaalin, joka huomioi mahdolliset epävarmuudet ja yksilölliset erot. Raja-arvojen noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), joka tekee myös mittauksia ja arviointeja eri tilanteissa. STUK:n mukaan Suomessa ei ole syytä epäillä 5G-verkkojen turvallisuutta. STUK on tehnyt mittauksia eri puolilla Suomea ja todennut, että radiotaajuisen säteilyn altistustasot ovat hyvin alhaisia verrattuna raja-arvoihin.

Voiko 5G-säteily aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia?

Ei, 5G-säteily ei voi aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia, jos altistus pysyy raja-arvojen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että 5G-säteily on ionisoimatonta säteilyä, eli se ei voi aiheuttaa soluvaurioita tai DNA-muutoksia samalla tavalla kuin ionisoiva säteily. Ionisoiva säteily on sellaista säteilyä, jolla on niin paljon energiaa, että se voi irrottaa elektroneja atomeista tai molekyyleistä. Ionisoiva säteily voi aiheuttaa syöpää tai muita sairauksia, jos altistus on riittävän suurta.

Voiko 5G-säteily aiheuttaa koronaviruksen leviämisen tai pahentaa sen oireita?

Ei, 5G-säteily ei voi aiheuttaa koronaviruksen leviämistä tai pahentaa sen oireita. Tämä on yksi esimerkki salaliittoteoriasta, joka ei perustu mihinkään tieteelliseen näyttöön tai loogiseen päättelyyn. Koronavirus on biologinen tekijä, joka leviää pisaratartuntana tai kosketuksen kautta. 5G-säteily on fysikaalinen tekijä, joka ei voi vaikuttaa viruksen toimintaan tai ihmisen immuunijärjestelmään. 5G-säteily ja koronavirus eivät siis ole mitenkään yhteydessä toisiinsa.

Onko 5G osa Kiinan tai Yhdysvaltojen vakoilu- tai hyökkäysoperaatiota?

Ei, 5G ei ole osa Kiinan tai Yhdysvaltojen vakoilu- tai hyökkäysoperaatiota. Tämä on toinen esimerkki salaliittoteoriasta, joka ei perustu mihinkään todisteisiin tai faktoihin. 5G on globaali teknologia, jota kehittävät ja käyttävät useat maat ja yritykset yhteistyössä. 5G:n käyttöönotto ja hallinta noudattavat kansainvälisiä standardeja ja sopimuksia, jotka takaavat sen turvallisuuden ja luotettavuuden. 5G ei siis ole kenenkään yksityisomaisuus tai ase.

Onko 5G osa uuden maailmanjärjestyksen tai Illuminatin agendaa?

Ei, 5G ei ole osa uuden maailmanjärjestyksen tai Illuminatin agendaa. Tämä on kolmas esimerkki salaliittoteoriasta, joka ei perustu mihinkään todellisuuteen tai järkeen. Uusi maailmanjärjestys ja Illuminati ovat kuvitteellisia käsitteitä, joita jotkut ihmiset käyttävät selittämään maailman tapahtumia tai omaa asemaansa. 5G on tekninen innovaatio, joka pyrkii parantamaan langattoman viestinnän laatua ja mahdollisuuksia. 5G ei siis ole kenenkään salainen suunnitelma tai juoni.

Miten valita paras 5G-liittymä?

Paras 5G-liittymä riippuu omista tarpeistasi ja mieltymyksistäsi. Jos haluat hyödyntää 5G:n nopeutta ja luotettavuutta, sinun kannattaa valita liittymä, joka sisältää riittävästi dataa ja sopii puhelimesi malliin. Jos haluat säästää rahaa ja et tarvitse niin paljon dataa, voit valita liittymän, joka käyttää myös muita verkkoja kuin 5G:tä. Jos haluat olla varma, että saat parhaan mahdollisen liittymän, voit vertailla eri operaattoreiden tarjouksia ja ominaisuuksia täällä.

Lähteet:

 1. 5gtieto.fi
 2. yle.fi
 3. fi.wikipedia.org
 4. gsma.com
 5. yhteiso.telia.fi
 6. itigic.com
 7. ec.europa.eu
 8. terveystieto.aikainmerkit.fi
 9. yle.fi
 10. hymy.fi
 11. fi.wikipedia.org
 12. yle.fi
 13. who.int

Jussi Yli-Korhonen

Jussi Yli-Korhonen

Kiinnostunut puhelinliittymistä, talouden hoidosta ja markkinoinnista. Olen ylläpitänyt Puhelinliittymät.net-sivustoa vuodesta 2018 lähtien.

Sähköposti

Päivitetty: 9 lokakuun, 2023